Proizvodi i komponente

Polytechnik nudi inovatina rešenja i holistične sisteme – krojena i optimizovana za sve vrste biogenih goriva i visoke zahteve klijenata.

Proizvodi i komponente

Polytechnik nudi inovatina rešenja i holistične sisteme – krojena i optimizovana za sve vrste biogenih goriva i visoke zahteve klijenata.

Radi pretvaranja uskladištene energije u raznim tipovima biomase, u razne energetske sisteme na štedljiv, efikasan i ekološki način, inovativne tehnologije i dokazane komponente se koriste.

Polytechnik postrojenja su konstruisana ponaosob za svaku jedinstvenu mešavinu goriva i primenu, uz garanciju najviše moguće efikasnosti i najniže emisije u svim oblastima primene. U svim uslovima rada, računarom regulisani kontrolni sistemi kontinualno analiziraju i optimizuju potrebne parametre za efikasan rad uz najniže emisije i najveću raspoloživost postrojenja. Svi podaci i parametri se prerađuju putem vizualizacije i prikazuju kao slike, dijagrami i statistika radi lakšeg razumevanja operatera.

GLAVNE KOMPONENTE I PERFORMANSE

OD KONSTRUISANJA DO RADA

Konstruisanje i izrada postrojenja za energiju iz biomase je vrlo kompleksno i zahtevno po pitanju tehnike. Zbog toga naši stručnjaci, sa ogromnim iskustvom od preko 3,000 postrojenja i upravljanjem istim, podržavaju naše klijente od faze projektovanja do faze rada.

Pored ostalih, ove usluge se sprovode:

N

projektovanje postrojenja na osnovu potreba klijenta, emisionih ograničenja, autorizacije i raspoloživih tokova biomase

N

ispitivanje sagorevanja i CFD simulacija (za specijalna goriva)

N

raspored opreme i planiranje

N

3D detaljno projektovanje celog postrojenja

N

detaljni proračun komponenti

N

detaljni proizvodni crteži ključnih komponenti

N

proizvodnja komponenti u sopstvenim Polytechnik pogonima i kod selektovanih dugoročnih partnera

N

odgovarajuće pakovanje i slanje opreme klijentima širom sveta

N

ugradnja postrojenja sa osobljem klijenta ili na potpunu odgovornost Polytechnike

N

instalacije elektrike i cevarenje

N

ispitivanje postrojenja i puštanje u rad

N

obuka operatera i predaja postrojenja

N

servis i optimizacija

TRANSPORTERI GORIVA I SKLADIŠTA

Polytechnik-ov raspon usluga od planiranja do upravljanja postrojenjima uključuje i kompletnu logistiku goriva. Od privremenog skladišta do doziranja u ložište. Zasnovano na našem ogromnom iskustvu steknutom na više hiljada postrojenja i desetine različitih goriva, čitava skladišna i transportna tehnologija goriva je individualno konfigurisana za potrebe klijenta.

TRANSPORTERI GORIVA

Transporteri i dozirni sistemi su prilagođeni relevantim karakteristikama goriva i načinu rada. Naša rešenja garantuju energetski efikasno i pouzdano snabdevanje gorivom energetskih postrojenja

N

vibracioni, lančani i trakasti transporteri

N

pužni transporteri i dozatori

N

hidraulični transporteri i dozatori

N

uređaji za sortiranje i filtiranje

N

magnetni separatori

N

sigurnosni protivpožarni uređaji

SKLADIŠTENJE

Zavisno od zapremine, tipa transportovanog materijala i okvirne uslove rada, mogu se uspešno upotrebiti sledeći sistemi pražnjenja skladišta:

N

hidraulični pokretni podovi

N

uređaji za pravougaone i okrugle silose

N

sistemi sa kranom

N

toploader sistemi

N

prostorni sistemi pražnjenja

SAGOREVANJE

Ekološko, uspešno i pouzdano korištenje drvne i otpadne biomase u energetske svrhe zahteva decenije iskustva i specijalno konstruisane sisteme loženja i sagorevanja.

Decenije iskustva, inovativnog istraživanja i razvoja dala su razne sisteme sušenja, gasifikacije i loženja za upotrebu biomase u energetici.

Potpuno automatizovana regulacija goriva idealno distribuira biomasu u ložištu. Gorivo se razdvaja u nekoliko zona zbog različitih procesa i prosušuje za gasifikaciju and prateće procese sagorevanja koji se odvijaju unutar ložišta. Ventilatori vazduha i dimnih gasova, specijalno podešeni za odgovarajuće zone, pružaju optimalnu kontrolu temperature, mešanje pirolitičkih i sagorelih gasova sa kiseonikom i tako osiguravaju kompletno sagorevanje, najniže emisije i najveću efikasnost.

SISTEMI SAGOREVANJA

N

vazduhom i vodom hlađenje horizontalne i kose rešetke

N

sagorevanje bez rešetke

N

fluidizovani sloj

ADIABATNO SAGOREVANJE

N

istosmerno, suprotnosmerno i centralno sagorevanje

N

sagorevanje sa jednom, dve i više promaja

N

gasifikator

KOTLOVSKA TEHNOLOGIJA

Za prenos energije vrelih dimnih gasova iz ložišta u izmenjivački deo, Polytechnik nudi široki spektar robusnih i trajnih kotlova u delu kotlovske tehnologije. Ovi izmenjivači toplote opremljeni su sa sistemima za automatsko čišćenje. To garantuje najveću efikasnost za celo radno opterećenje, niske operativne troškove i niske troškove održavanja.

TIPOVI KOTLOVA

N

vodocevni i dimocevni kotlovi

N

termouljni kotlovi

N

dizajn sa jednim, dva ili više promaja

RADNI MEDIJI

N

topla voda (do 105°C)

N

vrela voda (do 200°C)

N

zasićena para (do 68 bar)

N

niskopritisna para (do 1 bar)

N

pregrejana para (do 480°C)

N

thermoulje (do 320°C)

N

topao/vreo vazduh

N

vreo gas

VRSTA OPERACIJE

N

sa ili bez stalnog nadzora

PRIMENJENI STANDARDI

N

Evropska direktiva posuda pod pritiskom PED 2014/68/EU

N

PB10-574-03

N

EN 12952

N

EN 12953

SISTEMI OTPEPELJAVANJA

Pepeo nastao tokom sagorevanja drveta i biomase se odstranjuje iz sistema potpuno automatski upotrebom sistema sa minimalnim habanjem. Pepeo se transportuje u kontejnere ili spremnike za privremeno skladištenje.

Sledeći sistemi su dokazano pouzdani i ekonomični u Polytechnik postrojenjima:

N

šiber ventili za pepeo

N

vibracioni, trakasti i lančani transporteri

N

pužni transporteri

N

kondicioniranje i sortiranje pepela

TEHNOLOGIJA AUTOMATIKE

Kontrola i regulacija Polytechnik postrojenja

Programabilni logični kontroler (PLC), koji prevodi sadržaj kiseonika, temperaturu ložišta, recirkulaciju dimnih gasova, temperature gasova i vazduha za sagorevanje, količinu i vlažnost goriva, temperature potisa i povrata, pritisak sistema i pare i potrošnju individualnih potrošača u komandne signale, koristi se za potpuno automatsku kontrolu i upravljenje energetskim postrojenjem.

Rad postrojenja je potpuno automatsko, od snabdevanja biomasom do rada izvora energije, podešen prema zahtevu individualnih potrošača kojima se isporučuje energija.

Regulacija zasnovana na bazi modela (MBR)

Polytechnik je trenutno jedini isporučioc funkcionalne regulacija na bazi modela u energetskim postrojenjima širom sveta.

Ova regulacija, razvijena unutar firme i proverena na više postrojenja, koristi fizički model sagorevanja i izmene toplote da interno predvidi potrebne parametre podešavanja (brzina ventilatora, pozicije klapni, doziranje goriva itd.) na najprecizniji način. Konsekventno, regulacija mora da kompenzuje samo male promene i odstupanja između proračunskog modela i realnih uslova. To omogućuje preciznije pridržavanje zadatih operativnih vrednosti.

Promene u karakteristici goriva se detektuju i unose automatski u regulaciju, i tako dobijamo stabilan rad postrojenja. Tokom komparativnih merenja, uštede goriva i pratećih operativnih troškova se kreću 3-5% u poređenju sa konvencionalnom automatikom.

VIZUELIZACIJA I PROCES

Vizuelizacija postrojenja i procesa se spominje kao interfejs čovek-mašina (HMI). Primarni gol Polytechnike je da kontrole budu prilagođene korisniku. Na zahtev, svi parametri postrojenja su procesuirani i prikazani na vizuelizaciji, dokumentovani u arhivi i grafikonima:

N

vizuelizacija u punoj grafici celog procesa i uslova

N

kamera ložišta

N

upravljanje postrojenjem putem interfejsa sa individualnim menijem

N

arhiviranje izmerenih vrednosti i obaveštenja u bazi podataka

N

izveštavanje i prijava događaja

N

čuvanje trenutnih vrednosti i snimljenih arhiviranih podataka

N

menadžment korisničkih pristupnih prava

Shematski prikazane i sačuvane komponente postrojenja dozvoljavaju jednostavan i jasan pregled radni uslova i funkcionalnosti individualnih delova i celog postrojenja. Najmanja odstupanja zadatih parametara su prikazana i automatski vraćena na željene zadate vrednosti.

Ovakva vizuelizacija olakšava ne samo prezentaciju na monitoru ili kontrolnom panelu nego i promene svih parametara putem daljinskog pristupa (kompjuter, pametni telefon, tablet itd.), po potrebi.

PREČIŠĆAVANJE DIMNIH GASOVA

Zavisno od goriva, veličine postrojenja i zahteva klijenta, dimni gasovi postrojenja za sagorevanje biomase se filtriraju pre emitovanja u okolinu putem dimnjaka.

Uglavnom se moraju smanjiti sadržaji sledećih komponenti i mora se garantovati njihova maksimalna koncentracija prema dozvoljenim ograničenjima:

N

ugljen monoksid (CO)

N

fine čestice (PM10, PM2.5)

N

azotni oksidi (NOx)

N

organiski ugljovodonici (VOC/HC)

N

jedinjenja sa hlorom i sumporom (HCl i SOx)

N

teški metali

N

dioksini i furani (PCDD/PCDF)

Sledeće tehnologije se uspešno koriste u Polytechnik postrojenjima za smanjenje emisija:

N

adijabatno sagorevanje sa kontrolisanim doziranjem vazduha

N

centrifugalni separatori i multicikloni

N

elektrostatični precipitatori (e-filteri)

N

cevni i vrećasti filteri

N

kondenzacija dimnih gasova i skraberi

N

postrojenja za adsorpciju i absorpciju sa aktivnim doziranjem

N

rešenja za smanjenje azota (SNCR i SCR)

Za kritične lokacije, emisije vodene pare, koje su vidljive kada se sagoreva vlažno gorivo uz niske spoljne temperature, moraju se eliminsati.

Da bi se to ostvarilo, desetak Polytechnik postrojenja koriste takozvana rešenja za devaporizaciju. Ova rešenja koriste patentirane procedure za uklanjanje vodene pare na izlasku iz dimnjaka.

ISKORIŠTENJE OTPADNE TOPLOTE

Da bi se iskoristila energija dimnih gasova i smanjili operativni troškovi i troškovi goriva, razni izmenjivači se ugrađuju nizvodno od kotla u Polytechnik postrojenjima. Pravilno izabrani, oni hlade dimne gasove nešto iznad tačke rose. Dobivena toplota se koristi, npr za predgrevanje napojne vode, za povećanje povratne vode kotla i/ili predgrevanje vazduha za sagorevanje. U zavisnosti od rešenja, efikasnost celog postrojenja može da se poveća 5-10%.

Patentirani sistemi kontrole i regulacija u kombinaciji sa raznim bajpas sistemima omogućuju klijentima da podese efikasnost prema gorivu i radnom opterećenju. Naravno, izmenjivači sa automatskim čišćenjem se koriste i garantuju niske operativne troškove i niske troškove održavanja.

NAJČEŠĆE VRSTE:

N

ekonomajzer tople i napojne vode

N

termouljni ekonomajzer

N

predgrevanje vazduha za sagorevanje

N

sušenje goriva

REKUPERACIJA TOPLOTE

Da bi se održavala visoka efikasnost postrojenja u svakom trenutku rada čak i sa vlažnim gorivom, dimni gasovi se mogu ohladiti ispod tačke rose. Vodena para i prateće substance (i fine čestice) se kondenzuju i dobijena toplote se prenosi na radni medij.

Ovi sistemi, koji se često nazivaju i postrojenja za kondenzaciju dimnih gasova, koriste latentnu toplotu dimnih gasova usput značajno smanjujući potrošnju goriva i emitovanje CO2.

Sa Polytechnik rešenjima, ovi sistemi se primarno koriste u lokalnim i daljinskim sistemima grejanja, sušarama goriva i piljevine, plastenicima i često u kombinaciji sa postrojenjima za devaporizaciju. Polytechnik postrojenja dostižu efikasnost iznad 100% u odnosu na donju toplotnu moć goriva.

Kontaktirajte nas

Želite da saznate više o našim rešenjima i mogućnostima? Pišite nam.

Nazovite na +43 2672 890-0, napišite nam e-mail office@polytechnik.at ili koristite naš kontakt obrazac.    ×

    Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pružila jednostavnost korištenja užitka surfanja. Ako nastavite, pretpostavlja se da prihvaćate upotrebu kolačića. Datenschutzerklärung

    Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pružila jednostavnost korištenja užitka surfanja. Ako nastavite, pretpostavlja se da prihvaćate upotrebu kolačića.

    Schließen